Skontaktuj się z nami: +48 77 887 90 54

Kategorie

eRaty Santander

Marcin Szukiewicz Usługi Informatyczne

Regulamin sklepu internetowego
Marcin Szukiewicz Usługi Informatyczne

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne Sklepu internetowego działającego za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie pod adresem https://sklep.glogowek.eu/

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://sklep.glogowek.eu/ jest prowadzony przez Marcina Szukiewicz pod nazwą Marcin Szukiewicz Usługi Informatyczne z siedzibą w miejscowości Głogówek wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 5782188812, Regon: 160337184. Dane kontaktowe:

a. adres pocztowy: Marcin Szukiewicz Usługi Informatyczne, ul. Mickiewicza 18, 48-250 Głogówek
b. adres poczty elektronicznej: sklep@glogowek.eu
c. numer telefonu +48 77 887 90 54  dostępny w dni powszednie w godzinach 09:00 – 17:00

2. Definicje

a. „Sprzedający”, oznacza firmę Marcin Szukiewicz Usługi Informatyczne, ul. Mickiewicza 18, 48-250 Głogówek;
b. „Kupujący” jest to pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest posiadanie przez niego Konta na Stronie Internetowej WWW https://sklep.glogowek.eu/ udostępnionej przez firmę Marcin Szukiewicz Usługi Informatyczne, ul. Mickiewicza 18, 48-250 Głogówek;
c. Konto kupującego - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
d. „Sklep - sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.glogowek.eu/ sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
e. „adres e – mail” (poczta elektroniczna) składa się on  z nazwy użytkownika oraz nazwy domeny rozdzielonych przez symbol @, na przykład: jankowalski@ebweb.pl
f. „Regulamin” niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Marcin Szukiewicz Usługi Informatyczne
g. „Wysłanie zamówienia” oświadczenie przez Kupującego chęci zawarcia ze Sprzedającym  umowy sprzedaży.
h. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sprzedający skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy;
i. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
j. Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.
k. Trwały nośnik” - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
4. Osoby dokonujące zakupów automatycznie deklarują zapoznanie się i akceptację całości regulaminu i przyjmują do wiadomości, że firma kurierska dostarczająca zamówiony towar zweryfikuje pełnoletniość zamawiającego w przypadku dostawy przesyłki z alkoholem w składzie.

§ 2. Składanie zamówienia


1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie WWW https://sklep.glogowek.eu/.
2. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
3. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Kupujący, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
4. W celu złożenia za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienia, Kupujący powinien spełnić następujące warunki:


a. wejść na stronę internetową dostępną pod adresem https://sklep.glogowek.eu/,
b. dokonać wyboru Towaru  aktualnie dostępnego w Sklepie internetowym,  poprzez skorzystanie z przycisku „zamów„ (złożyć zamówienie),
c. wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dodatkowe dane Kupującego,
d. dokonać wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
e. dokonać wyboru sposobu płatności,
f. zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży (Regulamin sklepu internetowego) i nacisnąć przycisk zatwierdzający zamówienie.

5. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
6. Po spełnieniu ww. warunków zamówienie uznane jest za wysłane i wiążące.
7. Po złożeniu zamówienia, na konto e-mail Kupującego podane w formularzu zamówienia, zostanie przysłane potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówionego przez Kupującego Towaru.
8. Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza,  iż wszelkie podane przez niego dane w związku ze składanym zamówieniem, są prawdziwe. Sprzedający  nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości, jednak  Kupujący  oświadcza, iż wyraża zgodę na weryfikację danych przez  Sprzedającego.
9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
10. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele, w święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
11. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki może łączy się z dodatkowym kosztem
12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Kupujący ma następujące możliwości:

a. częściowa realizacja - wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów,
b. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar - Sprzedający zwróci należność w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia.


13. W przypadku niedostępności towaru w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez Sprzedającego (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail ).

§ 3.  Cena


1. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie WWW https://sklep.glogowek.eu/ nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
2. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie sklepu WWW https://sklep.glogowek.eu/
3. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.
4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5. Za zamówiony towar Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

a. gotówką – w wypadku osobistego odbioru towaru. Niemożliwe jest jednak dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 PLN;
b. za pobraniem;
c. kartą kredytową;
d. przelewem elektronicznym przez Dotpay.pl;
e. przelewem bankowym ( płatne z góry).

6. Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności o których mowa w ust. 4.3 pkt. c)-e) w terminie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.
7. Sprzedający ma prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
8. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie Sprzedającego. W przypadku wybrania opcji zapłaty typu „za pobraniem” zamówienie jest realizowane po przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
9. Kupujący ma możliwość skorzystania z różnych opcji dostawy. Szczegółowe informacje  dostępne są  stronach w sekcji "dostawa".
10. Koszty dostawy pokrywa Kupujący.
11. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży – paragon, lub faktura VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Kupującego - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

a. w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
b. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Kupujący  może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronach Sklepu internetowego lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedającego.
c. Sprzedający wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
d. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
f. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Kupującego wymaga powiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej.

12. W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 6 Regulaminu, Sprzedający wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Kupującemu na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 4. Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest prawidłowo wypełniony formularz przez Kupującego, oraz podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia, danych osobowych zgodnych z prawdą i potwierdzenie zgody na ich weryfikację.
2. Zamówiony Towar zostanie dostarczony pod adres wskazany w  formularzu zamówienia. Może być też odebrany przez Kupującego bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego (po wcześniejszym zgłoszeniu Sprzedającemu tego sposobu odbioru towaru).
3. Zakupiony towar dostarczany będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w przypadku wyrażonej przez Kupującego woli w sklepie stacjonarnym Mickiewicza 18, 48-250 Głogówek.
4. Koszt dostawy przesyłki uzależniony jest od jej ostatecznej wagi. Dostawa za pobraniem............
5. Sprzedający realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
6. Czas realizacji zamówienia jest liczony:

a. w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
b. w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Dostawy będą realizowane w terminie najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania na koncie sklepu należności za zamówiony towar.
8. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony prze Kupującego  pisemnym pokwitowaniem.
9. Kupujący, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
10. W przypadku gdyby z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas dostawy uległ wydłużeniu np. na skutek konieczności aktualizacji produktu do obowiązujących norm - Kupujący zostanie o tym powiadomiony.

§ 5. Zapłata

1. Za zamówiony towar - usługę Kupujący obowiązany jest uregulować należność:

a. gotówką – w wypadku osobistego odbioru towaru. Niemożliwe jest jednak dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 PLN;
b. za pobraniem;
c. kartą kredytową;
d. przelewem elektronicznym przez Dotpay.pl;
e. przelewem bankowym ( płatne z góry).

2. Na poleceniu przelewu należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło "Zamówienie internetowe".
3. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze - usłudze w momencie potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia.
4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie Sprzedającego. W przypadku wybrania opcji zapłaty typu „za pobraniem” zamówienie jest realizowane po przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

§ 6. Gwarancja, rękojmia

1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Firma Usługi Informatyczne Marcin Szukiewicz ponosi wobec Kupujących odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacje na piśmie Kupujący może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

a. pocztą elektroniczną na adres: sklep@glogowek.eu
b. listownie na adres: Marcin Szukiewicz Usługi Informatyczne, ul. Mickiewicza 18, 48-250 Głogówek
c. osobiście w siedzibie firmy

3.    W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący w szczególności winien wskazać:

a. Imię i nazwisko
b. Adres do korespondencji,
c. Adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Kupujący życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej ,
d. datę nabycia towaru,
e. rodzaj reklamowanego towaru,
f. informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady,
g. żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

4. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar do siedziby Sprzedającego.
6. Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Kupującego z prośbą o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
8. Gwarancja/rękojmia nie obejmuje zmian dokonanych samodzielnie przez Kupującego bez wyraźnej zgody Sprzedającego.

§ 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpaprywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

§ 8. Odstąpienie od umowy

1. Konsument zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827, ma prawo do rezygnacji z zakupu bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach termin liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części
b. dla pozostałych umów (np. umowy na wykonanie usługi) – od dnia zawarcia umowy.

3. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie i podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość i przesłania go w terminie 14 dni od dnia dostarczenia na adres e-mail Sprzedającego, bądź tez listownie na adres siedziby Sprzedającego.
4. W sytuacji odstąpienia od umowy otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona do Sprzedającego, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie otrzymane od Kupujące płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), zwracane są Kupującemu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o Państwa Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie Kupujący użył w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
e. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.    Kupujący dokonując zwrotu Towaru traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek części.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedający.
2. Dane osobowe podane przez Kupującego podczas wypełniania formularza  zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedającego w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
3. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Kupującemu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
4. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Kupującemu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
5. Firma Marcin Szukiewicz Usługi Informatyczne wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
6. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego.

§ 10. Kontakt / uwagi

1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu internetowego Kupujący może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

a. pocztą elektroniczną na adres: sklep@glogowek.eu
b. telefonicznie do Sklepu Internetowego pod nr +48 77 887 90 54
c. listownie na adres: Marcin Szukiewicz Usługi Informatyczne, ul. Mickiewicza 18, 48-250 Głogówek

Sprzedający w możliwie najkrótszym czasie odpowie na zgłoszenie Kupującego wymagające takiej odpowiedzi.

§ 11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi  przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
4. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
8. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
2. Firma Marcin Szukiewicz Usługi Informatyczne, honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
3. Sprzedający informuje, iż regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie https://sklep.glogowek.eu/ wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Kupujący dodatkowo zostanie powiadomiony przez Sprzedającego poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
4. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kupujący, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem xx-xx-2018r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.